תנאי שימוש באתר 

גרינוורצל עיצוב בע"ב אינה יוצרת מצג או אחריות, מפורש או משתמע, של זמינות, סחירות או מכל סוג שהוא בדבר המידע או מוצר שאליו המידע מתייחס. המידע באתר אינטרנט זה עשוי להכיל אי-דיוקים טיפוגרפיים ו / או אחרים. בשום פנים ואופן גרינוורצל עיצוב בע"מ לא תהיה אחראית לכל אדם או גוף עסקי או כל ישות אחרת לכל נזק ישיר, עקיף, מיוחד, מקרי, תוצאתי או אחרים המבוססים על כל שימוש באתר אינטרנט זה או בכל אתר אינטרנט אחר שאליו אתר גרינוורצל עיצוב בע"מ מקושר, כולל, ללא הגבלה, אובדן רווחים, הפרעה/פגיעה עסקית, או אובדן של תוכניות או מידע, אפילו אם הודע  לגרינוורצל עיצוב בע"מ על  האפשרות של נזק/ים כאמור. הודעה בדבר זכויות יוצרים מלבד האמור באופן מפורש, האמור בסעיף זה או אחר או באתר אניטרנט זה לא יפורש כאילו הוענק רישיון או זכות כלשהם ביחס לזכות יוצרים של גרינוורצל עיצוב בע"מ. אין לאחסן, לשדר, או לשכפל בכל אמצעי (כולל ללא הגבלה אלקטרוני, מכני, סריקה, צילום או הקלטה) חומרים וכל תוכן המופיעים וזמינים באתר האינטרנט של גרינוורצל עיצוב בע"מ  ללא אישור מראש בכתב של גרינוורצל עיצוב בע"מ סימני מסחר והסרת אחריות קניין רוחני 

 האמור במסמך זה לא יפורש כאילו הוענק במשתמע, בדרך השתק או בכל דרך אחרת רישיון לכל פטנט, סימן מסחר או זכות קניין רוחני אחרת של גרינוורצל עיצוב בע"מ או של כל צד שלישי. כל שימוש במידע הכלול באתר אינטרנט זה, עלול להוות הפרה של כל פטנט, סימן מסחרי כזה או אחר או זכות קניין רוחני אחרת של גרינוורצל עיצוב בע"מ או של כל צד שלישי.

 

© 2016 כל הזכויות שמורות לגרינוורצל עיצוב בע"מ

Share